برچسب اولی آن چیزی که نیستید،دومی همه ی آن چیزی که هستید.