برچسب وقتی می بخشی و می مانی فکر می کنند رفتن را بلد نیستی.